نشانی:

تهران. خیابان انقلاب.  خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی).  نبش کوچۀ ماه.  ساختمان آفتاب.  طبقۀ اول. خانۀ تئاتر

تلفن: ۳۶۶۴۸۷۸۷۱

نمابر: ۶۶۹۷۵۷۲۱