انجمن صنفی سراسری منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر به استناد ماده 131 قانون كار جمهوری اسلامي ايران و در اجراي "آيين‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  انجمن‌های صنفي و كانون های مربوط" مصوب هیات محترم وزیران، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان رسانه‌های برخط یا غیربرخط فعال در زمینه هنر تئاتر تشکیل شده است.

سابقه فعالیت این انجمن به 17 مرداد 1381 باز می‌گردد که در آغاز به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر شروع به فعالیت کرده است. این انجمن پس از 20 سال فعالیت مداوم و موثر ابتدایی خود به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های خانه تئاتر، از 17 مرداد 1400 با تصویب اعضای انجمن در مجمع عمومی و دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شناسه ملی، امکان فعالیت رسمی و مستقل به عنوان "انجمن صنفی سراسری" را دارا شده است.