برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند بیانیه هیأت داوران هفدهمین مسابقه سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ژان کلودکریر: در بطن داستان‌های ایرانی کارهای جدید خلق کنید
نشان خانه تئاتر برای ژان کلود کریر
ژان کلودکریر: در بطن داستان‌های ایرانی کارهای جدید خلق کنید
برگزیدگان هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
بیانیه هیأت داوران هفدهمین مسابقه سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
نجف دریابندری

محمد بهرامی

بیشتر

فاطمه (مرجان) کلیایی

سعید گودرزی

سید جواد اشکذری

ادامه در اینجا

نغمه ثمینی

محمدرسول صادقی

ادامه در اینجا